අපගේ මූඩ්ල් අඩවියට සාදරයෙන් පිලි ගනිමු

Wir sind ein kleines Team von Server-Spezialisten auf Unix und Linux. Dieses Moodle-Site dient fuer interne Projekte und als Demo-Plattform fuer Moodle und andere Freie und Open Source Software.

  අඩවියේ තොරතුරු

  Admin User ගේ පින්තුරය
  Site moved to a new server
  Admin User - Thursday, 24 August 2017, 7:28 PM මගින්
   

  We moved the site to a development server, where we will have the latest software, and plan to test Moodle LTS more intensively. Right now the version 3.1.

  for the Syndrega Team


  දැනට පවතින පාඨමාලා

  This interactive, self-paced, self-study Moodle demonstration course introduces you to the basic Unix/Linux jargon and the ideology behind the Free and Open Source Software.

  A self-study course

  විවිධ අර්ධ සන්නායක උපාංග වල ලක්ෂණ සැලකිල්ලට ගනිමින් ප්‍රතිසම හා සංඛ්‍යාංක ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණය සඳහා එම උපාංග යොදාගත හැකි අන්දම විමසා බලයි.

  For high quality printed documents the no. 1 choice is LaTeX. When it comes to on-line learning the same documents need to be presented in screen-friendly formats like HTML or to an E-Book. This course explains a possible work-flow.
  This interactive, self-paced, self-study Moodle demonstration course introduces you to the basic Unix/Linux jargon and the ideology behind the Free and Open Source Software.